Omkring Trækfugle i Rømø-Tønder

Vadehavet har afgørende betydning som rasteplads og fourageringsområde for trækfugle. Ved Vadehavet er der især store flokke af vadefugle og gæs, der fylder både himmel, eng og vade, når de gør ophold her på deres rejse langs den Østatlantiske trækrute. Der er flere grunde til, at trækfugle forlader de varmere himmelstrøg og flyver til for eksempel den arktiske tundra for at yngle. På tundraen er afstanden til artsfæller stor, og risikoen for at sprede sygdomme mindre. Derudover er de barske vintre i yngleområderne også med til at reducere antallet af rovfugle og andre rovdyr. Vadehavet opfylder en række behov, som er helt afgørende for trækfuglene. De kommer derfor tilbage til området hvert år og giver både beboere og besøgende nogle helt enestående, svimlende fugleoplevelser.

Det står hurtigt klart, at der er tale om naturoplevelser i verdensklasse, når de store flokke af trækfugle fylder himlen over Vadehavet og de tilstødende marskarealer i forårs- og efterårsmånederne. 12 mio. trækfugle trækker igennem Vadehavet 2 gange om året og får fyldt energidepoterne op, inden de atter stiger til vejrs på deres videre færd mod ynglepladser eller overvintringskvarterer fjernt herfra. Man kan opleve flokke på flere tusinde ryler og gæs, der fylder himlen og skaber deres helt eget maleri eller stærenes spektakulære solnedgangsdans, sort sol.

Trækfugle guides i Rømø-Tønder