Oplev Tøndermarsken enorme menneskeskabte design

Tøndermarsken

Danmarks største sammenhængende engområde.

Oprindelig var Marsken et marint forland, som blev dannet af tidevandets aflejringer, men gennem inddrivning og afvanding er store dele af den frugtbare naturtype i dag omdannet til et kulturlandskab.

Tøndermarsken er geografisk set et stort engområde på ca. 2.500 ha. Mest af alt så minder det om et engområde, hvorpå bondegårdsdyr som køer og får græsser dagligt. Men hvis man ser lidt nærmere på området, vil man også kunne se et enormt system af vandløb, søer og vådområder, som alle ender ud i Vidåen, som derefter løber ud i Vadehavet ved Højer.

Hvad er Tøndermarsken?

Tørlægningen af området forvandlede, det barske utilgængelige og uproduktive landskab, til et kulturlandskab efter menneskeligt behov. Udviklingen kan ses på den nærmest geometriske inddeling af området, med grøfter og vandløb samt rester af det oprindelige sump-og moselandskab i Kogsbøl/Skastmose. I dag vil man bevare og re-naturere dem, dels som historisk naturarv og dels som led i CO2 begrænsningen, da moser samler CO2 og en nedbrydning medfører yderligere CO2 udslip.

En kamp mod vandet

Lige siden 1100-tallet har de første bosætninger i Marsken været i uendelig kamp mod vandet, som gentagne gange har oversvømmet områder hvor der var tørt. Fra vadehavskysten og helt ind til Tønder by.

Inden digerne, sluserne og pumpestationerne blev bygget, var Tøndermarsken hovedsageligt under vand i sumpede områder, og her kunne der hverken bo mennesker, dyrkes afgrøder eller lade dyr græsse.

I 1556 blev det første dige bygget som beskyttelse mod oversvømmelser, dette projekt var det første af flere, som for alvor satte forandringen af Tøndermarsken i gang.

I 1929 stod Lægan Pumpestation færdig. Pumpestationen er en af fire stationer som til dagligt afvander et område på 8.000 ha. Tilsammen kan de fire pumpestationer flytte op til 16.000 liter vand i sekundet.

Selvom Vadehavet ikke oversvømmer landet bag digerne længere, kan samfundet omkring Tønder ikke klare sig uden Lægan Pumpestation, da lavtliggende marker, huse og byer hurtigt vil blive oversvømmet af regnvand, da vandet ikke naturligt flyder ud i havet i nogle områder.

Evakuering i 1976

I 1976 brød havdiget ved Højer sammen. Dette betød at mange mennesker måtte evakueres fra byen Højer og de mange omkringliggende samfund. Bruddene på digerne var de værste man havde set i de nye digers levetid, og derfor opførte man bl.a. det fremskudte dige i Højer i 1981, som den dag i dag stadig står som det første forsvar mod de utilgivelige stormfloder.

Selvom afvandingen havde til hovedformål at give plads og sikkerhed til beboerne i Marsken, så havde det også nogle positive konsekvenser for dyrelivet i Marsken, eksempelvis opstod der flere ynglepladser og mere mad til fuglene.

Naturen i Marsken

Margrethe Kog

Da man byggede det fremskudte dige, opstod Margrethe Kog – 800ha, Danmarks største fugleområde med en 250 ha stor saltvandssø bag diget.

Magisterkogen

Beliggende tæt på Vidåen ved den dansk-tyske grænse, finder man en sumpet kog med en stor rørskov, hvor man ofte kan opleve Sort Sol.

Hasberg Sø

Hasberg Sø ligger på grænsen mellem Tyskland og Danmark, denne sø er også kendt for Sort Sol og mange ynglende fuglearter.

Af andre vigtige søer og vådområder findes der: Nørresø, Gammel Frederikskog, Siltoft, Rudbøl Sø og Bremsbøl Sø. Læs meget mere om disse steder på: https://toendermarsken.dk/natur/fugle/

Fugle i Tøndermarsken

Fordi Tøndermarsken blev afvandet, og de mange nye områder med søer, koger og vådområder blev etableret, er tilvæksten af træk- og rastefugle øget markant.

Forskellige gæs som f.eks. bramgåsen, kortnæbbet gås, grågås og blisgås flyver til Marsken i tusindvis for at yngle, spise og være i sikkerhed for rovdyrene.

Rovfugle som kan ses i Marsken er vandrefalk, dværgfalk, fjeldvåge, blå kærhøg og havørn.

Sort Sol

Et af det mest kendte fugle fænomener i Norden er Sort Sol, og i Tøndermarsken man har de bedste vilkår for at opleve Sort Sol i stor målestok. Op imod 1.5 millioner stære kan samles det samme sted i efteråret, hvor de sætter sig i rørskoven omkring nogle vådområder beliggende i det inddæmmede land, som kaldes kog.

Ofte har der været meget aktivitet omkring Magisterkogen og Hasberg Sø, som ligger lige på grænsen mellem Tyskland og Danmark, det er ofte her man ser de helt store flokke. Generelt kan man være heldig at opleve Sort Sol mange andre steder blot i mindre omfang.

Vi anbefaler at tage på en guidet Sort Sol tur, hvor man næsten har garanti for at se fuglene.

En guidet tur koster ofte mellem 200/ 250,- kroner, men her  får man også op til 3 timers guidet tur i bus, hvor guiden fortæller om fugle, området og om Marsken generelt.

Læs mere om Sort Sol her

Oplevelser eller andre steder relateret til.

Adresse:

Informationer

Dette sted indikeret som:
Delvis tilgængeligt

Beskrivelse fra stedet:
Tøndermarsken er enorm og er strækker sig over et stort område. Som handicappet kan sagtens opleve udvalgte steder eller se meget af Marsken fra en vej. Dog er nogle af vandrestierne utilgængelige for kørestolsbrugere.

Guide til de forskellige tilgængelighedsniveauer:

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Vores oplysninger om tilgængelighed er vejledende, ved specifikke behov opfordrer vi til at man kontakter stedet direkte.

nn_NONorsk nynorsk

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.