En madpakke tur i Marsken

(15-20 km) fra Emmerlev Klev til Visby, fra istid til nutid.
Læsetid: 7 minutter

Det kommer du til at opleve

Her fortæller vi om nogle af de spændende og specielle steder i vores hjemstavn, hvor man ellers bare suser forbi.
Du bliver introduceret til to landsbyer – Visby og Emmerlev som repræsentanter for egnens og landskabets historie. Turen stopper på forskellige steder, hvor man kan nyde naturen og udsigten, gå på opdagelse i pragtfulde kirker og særegne byer, tage en kortere eller længere spadseretur, eller blot holde en velfortjent pause. Offentlige toiletter findes ved Emmerlev Klev, Trøjborg og Møllers have i Visby.

Vi starter ved Emmerlev Klev.

Uanset om du kommer fra nord, syd eller øst, læg mærke til hvordan landskabet ændrer sig.
Fra den helt flade Marsk omkring Tønder og Ballum går det lidt opad på vejen mod Emmerlev Klev. Du kører her på Hjerpsted bakkeø, en bakkeø er et forhøjet afgrænset område, som er dannet af aflejringer fra istiden. Hjerpsted bakkeø er dannet af aflejringer fra den anden sidste istid – ”Saale” istiden, da bakkeøen ikke blev dækket af den sidste istid, ”Weichsel” istidens aflejringer.

Ved Emmerlev Klev findes der både feriehuse og en campingplads, samt en fantastisk udsigt og en af Danmarks geologiske naturperler.  Emmerlev Klev, en af Vadehavets kystklinter og den eneste langs den sønderjyske vestkyst, med en geologi som fører os ca. 120.000 år tilbage. Klinten har en udstrækning mod nord på ca. 2 km. og er op til 10-13 m. høj.

Vores tip til solskinsvejr: Tag badetøjet med!

Emmerlev Klev

Et af de steder på kysten hvor der ikke ligger et dige for at beskytte mod stormflod.

Vejen dertil

Det er muligt at parkere ved hotellet, hvorfra man går ned til stranden og derefter fortsætte på en trampesti i nordlig retning. Efter nogle hundrede meter når du klinten.

En anden mulighed for at nå frem til klinten, er at køre fra Strandhotellet tilbage forbi campingpladsen, drej til venstre ad Stampemøllevej og følg herefter vejen 1,1 km til du når en markvej på venstre side. Du følger markvejen 600 m. og ender på kanten af klinten, hvor du kan parkere bilen. Vejen ned til vandkanten er en meget stejl trappe, pas på!

Sten, istid og fugle

Ved klinten finder man mange forskellige sten, som isen har transporteret over store afstande fra Sverige, Norge, Finland og hele det baltiske område. Stenene kommer fra klinten, hvor havet løbende vasker dem fri. Et paradis for en som samler sten og fossiler. Ca. midtvejs i klinten kan man se en sort stribe, denne stribe er mosetørv, som stammer fra tiden imellem istiderne. Tørven består af planter og grene, forskere mener at have fundet gnavespor efter bævere på dem.

Emmerlev Klev er et fantastisk sted til fugleobservationer. Her raster mange tusinde gæs, ænder og vadefugle på vaden, og om aftenen danser stærene. Mod syd har man udsigt til det fremskudte dige ved Højer og Vidåslusen. Overfor mod vest ligger øen Sild og mod nordvest øen Rømø.

Vi kører tilbage og følger Emmerlevvejen igennem landsbyen Emmerlev.

Byggestil og erhverv

Bebyggelsen Emmerlev nævnes første gang 1292. Emmerlevs huse danner en vejby med mange spredte småhuse og færre store gårde, som er bygget i egnens typiske byggeskik – langstrakt i øst/vest retning.
Nord for vejen ligger den fredede Emmerlev skole (Emmerlevvej 20) fra 1857, skolen fungerer i dag som lejrskole. Markerne har været meget små, ikke engang store nok til selvforsyning, derfor levede folk af fiskeri, søfart og kvindernes løn som kniplersker.

Fiskeriet foregik ved at man med hestevogn kørte ud på vaden og satte garn ved ebbetid, ved næste ebbe kunne man så hente fangsten ind på samme måde. Emmerlev var også udskibningssted for okser i 1600-1700-tallet, da der var stor studeeksport fra egnen til Holland.

Som ballast medbragte skibene stykgods, bl.a. hollandske fliser som har været brugt i mange af gårdene og husene i Emmerlev, som var præget af god velstand. I dag er der ingen spor af fiskeriet og søfarten, til gengæld har landbruget fået stor betydning.

Vi kører til vejkrydset og drejer til venstre på Højervej, ca. 2 km.

Emmerlev Kirke

Kirken ligger afsides mellem Emmerlev og Sdr. Sejerslev. Kirken ligger på et af de højeste punkter, og kirkens tårn blev derfor også brugt som søtegn. Sammen med kirken ligger den gamle kongeligt privilegeret Højkro. Den fredede stråtækte krobygning med sprossevinduer, rejsestald og lindetræer er desværre fuldstændig forfalden.

Den oprindelige kirkebygning blev opført omkring 1150, og i 1400-tallet er tårn, sakristi, våbenhus og tårnets trappebygning blevet bygget.

Emmerlev Kirkes skib er romansk og opført af granitkvadre og en smule tuf. Allerede i senromansk tid blev kirken forlænget mod øst med et smallere kor parti. I alt findes fire gotiske tilbygninger. Tårn og trappehus er blytækket, mens sakristiet har tegl. De øvrige tilbygninger har skifertag.

I tårnet hænger to genforeningsklokker. De blev i 1921 skænket af det danske folk og leveret af de Smidtske Jernstøberier, Ålborg. De forrige klokker blev afleveret til krigsbrug i 1917.

Altertavlen, som er opsat på et middelalderligt muret alterbord, og består af et midterskab fra en gotisk fløjaltertavle i barok indfatning fra 1685. I midten finder man et krucifiks, Marias himmelkroning og de tolv apostle. Disse er flankeret af billeder med bibelske motiver. Den stammer fra begyndelsen af 1600 tallet og er forsynet med seks felter med bibelske motiver, og er løbende blevet restaureret.

Lidt længere hen af vejen finder man en genforeningssten på højre side, som minder om hertugdømmet Slesvigs (Sønderjylland) genforening med Danmark.

Vi fortsætter vores tur på Højervejen 419 igennem Vester Gammelby og drejer til højre på Hjerpstedvej. Vores næste mål er Trøjborg Slotsruin.

Efter 1,5 km. har vi muligheden for at lave en lille afstikker til Kogsbøl mose, som er hjem for en række beskyttede fuglearter. Vi tager markvejen, efter Kogsbølvej, til venstre, her fører 2 km. blind markvej os direkte ind i mosen. Det er ikke tilladt at køre hele vejen med bilen, parker og spadser resten af vejen.

Det kan være vanskeligt at parkere bilen, vær opmærksom på ikke at holde i vejen for landbrugstrafik samt spærre indkørsel til markerne. Desuden kan rabatten være blød.

Emmerlev Klev Kirke

Opført omkring 1150 og i 1400-tallet er tårn, sakristi, våbenhus og tårnets trappebygning blevet bygget.

Skast, Kogsbøl og Borgmose

Oplev stemningen i en mose med grumset vand, skummel og tæt krat, næsten utilgængelig og oplev samtidig udviklingen fra mose til opdyrket landbrugsjord.

Området er præget af store landbrugsbedrifter og store marker. En del af disse marker har været en del af et større højmoseområde, som blev oversvømmet ved stormfloder inden Ballum diget blev færdigbygget i 1919. Området ligger kun 3-4m over havet. Afvanding og opdyrkning skete i 1950erne og 60erne og kunne efterfølgende kun stoppes af naturfredningsforeningerne under stor protest fra lodsejerne og landvindingsselvskabet.

I dag ønsker man at bevare mosen, som er truet af gødning og udtørring. Mosen blev fredet i 1977 og er i beskyttelsesprogrammet Natura 2000 samt fuglebeskyttelses område. Her kan man finde Havørne, forskellige rovfugle, Hornugle, Rødhals, Blåhals, Flagspætte, Traner, … samt en stor bestand af krondyr.

 

Desuden betyder nedbrydning af moser udledning af CO2. Med hjælp fra forskellige lodsejere har Tønder kommune sat et projekt i gang for at hæve vandstanden i området, sløjfe afvandingskanaler og tage lavt liggende landbrugsarealer ud af drift.

 

Vi kommer ud af mosen igen og fortsætter vores tur til borgruinen Trøjborg Slotsruin.

Trøjborg

Her lå engang en middelalderborg, som blev bygget omkring 1350 sandsynligvis af en sønderjysk hertug. Borgen blev anlagt på vestsiden af en bakkeø, som strækker sig fra Visby mod vest. Området hørte til hertugdømmet Slesvig. I 1407 købte dronning Margrethe 1. Trøjborg for at styrke sin position mod syd. Dermed hørte Trøjborg under Ribe Stift/Kongeriget Danmark og ikke til hertugdømmet Slesvig, et lille stykke Danmark i hertugdømmet, et udgangspunkt for de sønderjyske enklaver (= et område, som er helt omgivet af en anden stat) i Sønderjylland. I 1565 skænkede kongen Trøjborg til hærføreren Daniel Rantzau som belønning for hans indsats i den norske syvårskrig mod Sverige. Efter hans død gik Trøjborg til hans bror Peter Rantzau, han er beskrevet som et pragtsyg og byggeglad magtmenneske. Han rev Trøjborg ned, og opførte herefter et moderne renæssance slot i stedet for. Den gamle borgbanke blev udvidet så meget, at der blev plads til at opføre et 32 x 31 m stort slot med fire fløje. Slottet var i to etager over en høj kælder, med et tårn i hvert hjørne af den indre borggård. I hvert af de fire hjørner blev etagerne forbundet med et trappetårn med løgformet spir. En vindebro (= en type bevægelig bro, som kan hæves og sænkes ved hjælp af et spil) førte over voldgraven ind til slottets store indgangsportal, der nu er delvis rekonstrueret ud fra den originale overbygning.

Bondefrigørelsen og ophævelse af stavnsbåndet samt høje brødkornpriser førte til voldsomme stridigheder med hovbønderne, dertil kom skiftende ejerforhold på Trøjborg. Dette blev enden af det betydningsfulde Trøjborg.

I 1851 købte storbonden Knud Lausten Thomsen, fra Forballum, Trøjborg på en tvangsauktion og med ideer fra Grundvig og højskolebevægelsen tilbød han staten slottet, til at indrette et seminarium. Staten takkede nej, man ville ikke skabe en konkurrent til seminariet i Tønder, og Thomsen gik i gang med at nedrive slottet. Inventaret blev solgt, noget findes på museum i Tønder, alt byggemateriale blev genbrugt i omegnen.

Tilbage står en ruin, dvs. slottets sydmur, samt indgangsportalen og kælderen. Slottet havde sikkert været helt fjernet, hvis ikke broen over den indre voldgrav en dag var brudt sammen, hvilket besværliggjorde at fjerne resterne.

I dag er Trøjborg udflugtsmål for lokale og feriegæster, og danner den romantiske ramme til mange bryllupsbilleder.

Øst for slottet blev der opført en ladegård, Trøjborg Hovedgård, som i dag er en moderne privat ejet økologisk landbrugsbedrift med en festlade og udlejning af ferieboliger.

Vi fortsætter på Trøjborgvej mod Visby, og besøger Visby.

Visby er en aktiv landsby med 350 indbyggere, en dagligvarebutik, en fin kirke med tilknytning til slotsruinen, en præst med have-ideer, skulpturer, spor i landskabet og meget andet.

Pastor Møllers have

Tæt ved kirken, overfor brandstationen, ligger Visby Præstegård fra 1697, en stor bygning som vidner om præstens betydning i samfundet. Pastor Møller var præst fra 1908, men i Visby havde man en velfungerende frimenighed ved siden af, og det førte i 1922 til problemet, hvem der nu skulle være præst. Menigheden kunne ikke beslutte sig, stemmerne var lige fordelt og man var nødt til at forhandle sig til, at pastor Møller trak sig med en undskyldning om sygdom og en årlig understøttelse på 2.500 kr.

Pastor Møller og hustru flyttede til et lille havehus i den store park, som han havde plantet i udkanten af byen.

Hans hustru døde, og han begravede hende i parken, som senere også blev hans gravsted med ministeriets velsignelse. Hele parken testamenterede han til Visby sogn.

I dag er det en fin lille park, og et oplagt sted at holde pause og slå sig ned på en af parkens bænke. Parken er i dag anlagt som naturpark med mange træer, rododendron, cypresser, bunddækker og græsplæne, samt et springvand, en nyanlagt lille dam, skulpturer, en pergola og selvfølgeligt Møllers gravsted. Igennem parken er der forskellige stier. Parken bliver passet af frivillige, som ønsker at parken skal være et fristed for alle. Der findes borde og bænke samt toilet. Fremtiden byder også på overnatningsmulighed i form af en shelter, som ikke er sat op endnu.

Find mere
læsestof her

nn_NONorsk nynorsk

Søg her..

Udvalgte aktiviteter

Guide

Handicap tilgængelighed

Fuld tilgængeligt

Niveaufri adgang, elevator m.m., som gør det muligt for kørestole at komme omkring.

Delvis tilgængeligt

Der er rum/områder hvor man som kørestolsbruger ikke kan komme ind, men stadigvæk muligt at få en god oplevelse.

Tilgængeligt med en hjælper eller lidt gangfunktion.

Der er et trin eller andet der gør at man behøver hjælp for at kunne deltage/komme ind.

Ikke tilgængeligt.

Her mangler elevator, ramper eller andet der gør at kørestole ikke kan komme ind.

Tilgængelighedsvurderingen er foretaget ud fra en almindelig størrelse kørestol. Hvis man bruger ekstra bred elektrisk kørestol eller el-crosser, beder vi jer venligst selv kontakte det ønskede besøgssted. Ligeledes kan der være forhold der gør at tilgængeligheden i en periode ikke er som beskrevet af os. En god ide er altid at søge oplysninger på det ønskede besøgssteds hjemmeside.